Bảng tra mã mực máy photocopy Ricoh

Model (Tên máy)

Tên mã mực

Ricoh Aficio 1013

BLACK TONER TYPE 1250D

Ricoh Aficio 1015, 1018, 1018D, 1113

BLACK TONER TYPE 1220D

Ricoh Aficio 2015, 2018, 2018D, 2016, 2020, 2020D,MP 1500, MP 1900/ MP 1600L,MP 2000LMP 1600LE, MP2000LEBLACK TONER TYPE 1230D
Ricoh Aficio MP 2500, MP 2580BLACK TONER TYPE 2500E
Ricoh Aficio 1022, 1027, 3025, 3030 MP 2590, MP 3090, MP 2591, MP 3391BLACK TONER TYPE 2320D
Ricoh Aficio 1035, 1045,
AP 4510, SP 8100
BLACK TONER TYPE 3205D
Ricoh Aficio 2035, 2035e, 2045, 2045e, 3035, 3045BLACK TONER TYPE 3210D
Ricoh Aficio MP 3590, MP 4590, MP 4000B, MP 4000, MP 5000B, MP 5000, MP 4001, MP 5001BLACK TONER TYPE 4500S
Ricoh Aficio 1060, 1075, 2051, 2060, 2075,MP5500, MP 6500, MP 7500, MP 6001, MP 7001BLACK TONER TYPE 6210D
Ricoh Aficio 1515, MP 161LBLACK TONER TYPE 1270D
Ricoh FW 770BLACK TONER TYPE 810
Ricoh Aficio MP C1500EPRINT CARTRIDGEBLACK MP C1500E
Ricoh Aficio MP C1500EPRINT CARTRIDGEYELLOW MP C1500E
Ricoh Aficio MP C1500EPRINT CARTRIDGEMAGENTA MP C1500E
Ricoh Aficio MP C1500EPRINT CARTRIDGECYAN MP C1500E

Ricoh Aficio 200

BLACK TONER TYPE 20DE

Ricoh Aficio 250

BLACK TONER TYPE 2205D

Ricoh Aficio 220

BLACK TONER TYPE 2210D

Ricoh Aficio MP C2500, C3000PRINT CARTRIDGEBLACK MP
Ricoh Aficio MP C2500, C3000PRINT CARTRIDGEYELLOW MP C3000
Ricoh Aficio MP C2500, C3000PRINT CARTRIDGEMAGENTA MP C3000
Ricoh Aficio MP C2500, C3000PRINT CARTRIDGECYAN MP C3000
Ricoh Aficio MP C2030, C2530, C2530, C2550PRINT CARTRIDGEBLACK MP C2550S
Ricoh Aficio MP C2030, C2530, C2530, C2550PRINT CARTRIDGEYELLOW MP MP C2550S
Ricoh Aficio MP C2030, C2530, C2530, C2550PRINT CARTRIDGEMAGENTA MP MP C2550S
Ricoh Aficio MP C2030, C2530, C2530, C2550PRINT CARTRIDGECYAN MP MP C2550S
Ricoh Aficio 1224 / 1232BLACK TONER TYPE M2
Ricoh Aficio 1224 / 1232YELLOW TONER TYPE M2
Ricoh Aficio 1224 / 1232MAGENTA TONER TYPE M2
Ricoh Aficio 1224 / 1232CYAN TONER TYPE M2
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238BLACK TONER TYPE P2
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238YELLOW TONER TYPE P2
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238MAGENTA TONER TYPE P2
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238CYAN TONER TYPE P2
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238YELLOW TONER TYPE P5
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238MAGENTA TONER TYPE P5
Ricoh Aficio 2228, 2232, 2238CYAN TONER TYPE P5
Ricoh Aficio 3224, 3232CBLACK TONER TYPE T2
Ricoh Aficio 3224, 3232CYELLOW TONER TYPE T2
Ricoh Aficio 3224, 3232CMAGENTA TONER TYPE T2
Ricoh Aficio 3224, 3232CCYAN TONER TYPE T2
Ricoh Aficio 3228, 3235, 3245CBLACK TONER TYPE R2
Ricoh Aficio 3228, 3235, 3245CYELLOW TONER TYPE R2
Ricoh Aficio 3228, 3235, 3245CMAGENTA TONER TYPE R2
Ricoh Aficio 3228, 3235, 3245CCYAN TONER TYPE R2
Ricoh Aficio MP C3500, C4500PRINT CARTRIDGEBLACK MP
Ricoh Aficio MP C3500, C4500PRINT CARTRIDGEYELLOW MP C4500
Ricoh Aficio MP C3500, C4500PRINT CARTRIDGEMAGENTA MP C4500
Ricoh Aficio MP C3500, C4500PRINT CARTRIDGECYAN MP C4500
Ricoh Aficio 3260, 5560BLACK TONER TYPE S2
Ricoh Aficio 3260, 5560YELLOW TONER TYPE S2
Ricoh Aficio 3260, 5560MAGENTA TONER TYPE S2
Ricoh Aficio 3260, 5560CYAN TONER TYPE S2
Ricoh Aficio 340, 350, 450, AP 4500BLACK TONER TYPE 3200D
Ricoh Aficio 400, 401, 500BLACK TONER TYPE 10D
Ricoh Aficio 550, 650BLACK TONER TYPE 5200D
Ricoh Aficio 551, 700, 1055BLACK TONER TYPE 5205
Ricoh Aficio 850, 1050BLACK TONER TYPE 8200
Ricoh Aficio 1085, 1105, 2090, 2105BLACK TONER TYPE 8205D
Ricoh Aficio MP 9000, MP1100, MP1350BLACK TONER TYPE 1350E

 

Tin Liên Quan